WAT IS HET RWO?

Het RWO of Regionaal welzijnsoverleg is een vzw ondersteund vanuit d provincie Oost-Vlaanderen die welzijns- en gezondheidspartners tracht samen te brengen en gezamenlijke projecten opzet.

Opdrachten:
* Neutrale en soepele draaischijf Het RWO is het centrale aanspreekpunt voor organisaties die op zoek zijn naar specifieke informatie of naar relevante partners binnen het regionale welzijnsveld. Een belangrijke taak is het bundelen van expertise en kennisdeling op bovenlokaal niveau en het opnemen van een brugfunctie tussen beleidsbepalingen en inhoudelijke input enerzijds en de praktijk van de lokale medewerker anderzijds.
* Organiseren van (inter)sectoraal overleg Het organiseren van overleg is dé kerntaak van het Regionaal Welzijnsoverleg. Dit overleg kan een gestructureerde ontmoeting zijn of een afstemming. Een voorbeeld is het initiatief 'Boterhammen en Soep' waarbij tal van welzijnswerkers hun middagpauze benutten om geïnformeerd te worden over actuele initiatieven en evoluties in het regionale welzijnslandschap.
* Bevorderen/faciliteren van netwerkvorming De communicatie en de uitwisseling van informatie tussen de verschillende overlegplatforms stimuleren, dit met de bedoeling de samenwerking op organisatie- en cliëntniveau te optimaliseren.
informatieverstrekking Alle initiatieven die als doel hebben de welzijnssector in de regio te informeren over de beleidsevoluties met regionale implicaties, sociale kaart, actuele thema's, werking van andere organisaties uit de regio enz. Voorbeeld de digitale nieuwsbrief.
* Deskundigheidsbevordering Het is de bedoeling om welzijnswerkers en beleidsverantwoordelijken uit de regio visie en materiaal aan te reiken waar ze lokaal kunnen mee verder werken. Gerichte acties naar welzijnswerkers en -organisaties met bijzondere aandacht voor nieuwe en/of nog niet bereikte welzijnswerkdomeinen.
* Beleidssignalen en adviezen geven Het RWO staat, als intersectoraal forum, mee in voor de bundeling, versterking en opvolging van beleidssignalen en adviezen. Anderzijds communiceert het RWO signalen en noden uit de regio naar de bevoegde beleidsmakers.
* Beheer van de Sociale Kaart Het RWO zorgt voor een inhoudelijk correcte en actuele sociale kaart en promoot het gebruik ervan.