WAT IS HET LOGO?

Het LOGO staat voor lokaal gezondheidsoverleg en zet in op alle vormen van preventie in een locoregionale setting.

Website LOGO gezond + link

De opdrachten zijn bepaald binnen de gezondheidsdoelstellingen van Vlaanderen:

* meewerken met minister en agentschap bij de uitvoering van het preventieve gezondheidsbeleid en een locoregionaal aanspreekpunt vormen voor de Vlaamse overheid
* bekendmaken van de eigen werking en van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen bij preventieorganisaties met het oog op het doorgeven van informatie en netwerkvorming
* fungeren als aanspreekpunt voor de preventieorganisaties en hen wegwijs maken in de methodieken en sensibilisatiematerialen die gevalideerd werden door partnerorganisaties
* sensibiliseren van de relevante preventieorganisaties voor het uitvoeren van acties die prioritair gericht zijn op het nastreven van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen
* stimuleren van het resultaatgericht overleg tussen preventieorganisaties en het coördineren van de uitvoering van gezamenlijke acties
* ondersteunen van preventieorganisaties bij de uitvoering van hun acties op basis van de methodieken aangeleverd door de partnerorganisaties of, na toestemming van het agentschap, door andere organisaties
* evalueren van uitgevoerde acties samen met de betrokken preventieorganisaties
meewerken aan het ontwikkelen en evalueren van methodieken, bij voorkeur in samenwerking met erkende partnerorganisaties, vanuit de eigen deskundigheid en ervaring als Logo
* adviseren van het agentschap over het preventieve gezondheidsbeleid binnen het werkgebied van het Logo in het algemeen en over de nood aan methodieken en sensibilisatiematerialen voor de preventieorganisaties in het bijzonder
adviseren van de lokale besturen bij de opmaak van het preventieve gezondheidsluik van hun lokaal sociaal beleidsplan
* zelf uitvoeren van acties in het kader van het preventieve gezondheidsbeleid indien het Logo hierin gesteund wordt door haar netwerk en deze acties complementair zijn ten aanzien van de activiteiten van de preventieorganisaties